Szkolenia na rzeczoznawcę samochodowego / Szkolenia Automotive

Asystenturę musi odbyć osoba, która chce w przyszłości zostać rzeczoznawcą samochodowym w rozumieniu art. 79a. Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Osoby mogące ubiegać się o odbycie asystentury muszą spełniać poniższe wymagania:

  1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  2. posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją (dla osób posiadających wykształcenie wyższe techniczne samochodowe nie jest wymagane doświadczenie w zawodzie),
  3. posiada prawo jazdy min. kat. A, B oraz C1 lub C (poszczególne kategorie prawa jazdy mogą być wykonywane w trakcie trwania asystentury),
  4. nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne